Home / نمونه دولتی و تیزهوشان

نمونه دولتی و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قره چال – قره‌ چناق

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قره چال – قره‌ چناق کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قره چال – قره‌ چناق را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد قره چال – قره‌ چناق

ثبت نام مدارس شاهد قره چال – قره‌ چناق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قره چال – قره‌ چناقدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قره چال – قره‌ چناقطبق روال سال های اخیر …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قره چال – قره‌ چناق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قره چال – قره‌ چناق مدارس تیزهوشان قره چال – قره‌ چناق هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قره چال – قره‌ چناق  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قره چال – قره‌ چناق   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قره چال – قره‌ چناق : آزمون مدارس تیزهوشان قره چال – قره‌ چناق هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قره چال – قره‌ چناق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قره چال – قره‌ چناق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قره چال – قره‌ چناق : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بلوک آباد – بالی قیه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بلوک آباد – بالی قیه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بلوک آباد – بالی قیه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بلوک آباد – بالی قیه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بلوک آباد – بالی قیه مدارس تیزهوشان بلوک آباد – بالی قیه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بلوک آباد – بالی قیه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بلوک آباد – بالی قیه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بلوک آباد – بالی قیه : آزمون مدارس تیزهوشان بلوک آباد – بالی قیه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بلوک آباد – بالی قیه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بلوک آباد – بالی قیه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بلوک آباد – بالی قیه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مرودیزج – مشنق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مرودیزج – مشنق مدارس تیزهوشان مرودیزج – مشنق  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان مرودیزج …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مرودیزج – مشنق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مرودیزج – مشنق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مرودیزج – مشنق  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تکلدان – تیرشاپ

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تکلدان – تیرشاپ مدارس تیزهوشان تکلدان – تیرشاپ هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تکلدان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تکلدان – تیرشاپ

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تکلدان – تیرشاپ ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تکلدان – تیرشاپ : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چناقچی – چپرلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چناقچی – چپرلی مدارس تیزهوشان چناقچی – چپرلی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چناقچی …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چناقچی – چپرلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چناقچی – چپرلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چناقچی – چپرلی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جارچی کندی کوه – جعفرآباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جارچی کندی کوه – جعفرآباد مدارس تیزهوشان جارچی کندی کوه – جعفرآباد هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جارچی کندی کوه – جعفرآباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جارچی کندی کوه – جعفرآباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جارچی کندی کوه – جعفرآباد : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میانه کرداحمد – نظرکندی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میانه کرداحمد – نظرکندی مدارس تیزهوشان میانه کرداحمد – نظرکندی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میانه کرداحمد – نظرکندی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میانه کرداحمد – نظرکندی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میانه کرداحمد – نظرکندی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌کند خوشه مهر – توته خانه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌کند خوشه مهر – توته خانه مدارس تیزهوشان تازه‌کند خوشه مهر – توته خانه هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس …

ادامه مقاله